page_head_Bg

Polityka prywatności

SRS Nutrition Epxress BV, spółka zależna należąca w całości do Europeherb Co., Ltd, co oznacza i obejmuje wszystkie jej podmioty stowarzyszone, zwane dalej „SRS”, dokłada wszelkich starań i zobowiązuje się do ochrony Twojej prywatności podczas korzystania z naszej witryny internetowej.

Polityka prywatności dotyczy tej witryny internetowej i opisuje sposób traktowania Twoich danych osobowych.Na potrzeby niniejszej polityki prywatności dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące danej osoby.Osoba fizyczna musi być zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną („osoba, której dane dotyczą”) bezpośrednio lub pośrednio na podstawie jednego lub większej liczby identyfikatorów lub na podstawie czynników specyficznych dla tej osoby fizycznej, która jest w posiadaniu SRS:
● Dane osobowe mogą być gromadzone i przetwarzane w całości lub w części w sposób zautomatyzowany (tzn. informacje w formie elektronicznej bez interwencji człowieka);I
● Dane osobowe mogą być gromadzone i przetwarzane w sposób niezautomatyzowany, co stanowi część lub ma stanowić część „zbioru” (tj. ręcznych informacji w zbiorze danych).

Niniejsza Polityka ma zastosowanie do wszystkich pracowników, dostawców, klientów, wykonawców, osób utrzymujących, partnerów, współpracowników, usługodawców i innych prawdopodobnych/potencjalnych osób, które mieszczą się w wyżej wymienionych kategoriach lub łączą się z SRS w różnych celach.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Możemy gromadzić Twoje dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres, identyfikator e-mail, życiorys i inne szczegóły określone w naszym portalu do różnych celów biznesowych oraz (rekrutacja, marketing i sprzedaż, usługi stron trzecich i wszelkie inne usługi świadczone przez organizację jest oficjalnie zaangażowany), które mogą być konieczne, abyśmy mogli świadczyć lepsze usługi, a my utrzymujemy najwyższy poziom poufności tych informacji.

Jeśli zdarzy Ci się przeglądać witrynę SRS, wyznaczony zespół Livechat może skontaktować się z Tobą za pośrednictwem naszego chatbota, aby wesprzeć i ulepszyć nawigację po witrynie.

SRS może również zbierać, śledzić i monitorować określone informacje za pomocą plików cookie lub innych technologii (np. sygnalizatorów sieci Web), gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę internetową.Aby uzyskać więcej informacji na temat polityki plików cookie, kliknij tutaj lub zapoznaj się z poniższą sekcją.

Wrażliwe dane osobowe

Z zastrzeżeniem poniższego akapitu prosimy o nieprzesyłanie nam i nieujawnianie jakichkolwiek wrażliwych danych osobowych (np. numerów ubezpieczenia społecznego, informacji związanych z pochodzeniem rasowym lub etnicznym, poglądami politycznymi, religią lub innymi przekonaniami, stanem zdrowia, danymi biometrycznymi lub cechy genetyczne, przeszłość kryminalna lub przynależność do związków zawodowych) w Witrynie lub za jej pośrednictwem lub w inny sposób do nas, z wyjątkiem aplikacji, które udostępniamy i którymi zarządzamy dla stron trzecich, które wyraźnie żądają takich informacji.

Jeśli wyślesz lub ujawnisz nam jakiekolwiek wrażliwe dane osobowe podczas przesyłania treści generowanych przez użytkowników do naszej Witryny w związku z korzystaniem z tych aplikacji, wyrażasz zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie przez nas takich wrażliwych danych osobowych, jakie są niezbędne do administrowania takimi aplikacjami zgodnie z niniejszą Politykę.Jeśli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie przez nas takich wrażliwych danych osobowych, nie możesz przesyłać takich treści generowanych przez użytkowników do naszej Witryny.

Subskrypcje

Nasza Witryna może oferować zarejestrowanym użytkownikom różne usługi subskrypcji.Usługi te realizowane są z wykorzystaniem podanych informacji, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail czy numer telefonu komórkowego.

Mogą zaistnieć okoliczności, w których wolisz zarejestrować się na naszej stronie internetowej, aby pobrać dokumenty, takie jak białe księgi, lub otrzymywać bieżącą komunikację od SRS.

W takich przypadkach SRS może skontaktować się z Tobą, aby zaprosić Cię na specjalne wydarzenia i przekazać informacje o naszych usługach.Możemy kontaktować się z Tobą za pośrednictwem wielu kanałów, takich jak bezpośrednie połączenia telefoniczne, e-maile, media społecznościowe, żeby wymienić tylko kilka.

SRS może gromadzić Twoje dane osobowe przesłane w formularzach internetowych w celach rekrutacyjnych.SRS może skontaktować się z Tobą na podstawie informacji podanych przez Ciebie w rejestrach publicznych, książkach telefonicznych lub innych publicznych książkach telefonicznych, płatnych subskrypcjach, firmowych książkach telefonicznych i witrynach internetowych.

Aby zaktualizować wszelkie zarejestrowane informacje, które wcześniej przesłałeś, musisz zalogować się ponownie i ponownie przesłać zaktualizowane informacje.Lub napisz doinfo@srs-nutritionexpress.com.

Szanujemy Twoją prywatność i prawa zgodnie z wytycznymi określonymi w regulaminie i w przypadku, gdy zdecydujesz się nie otrzymywać przesyłek marketingowych/promocyjnych lub kontynuować przetwarzanie zebranych danych osobowych, możesz powiadomić o tym na adres e-mail podany poniżej i podejmiemy wszelkie kroki, aby usunąć z naszej bazy danych Twoje dane osobowe, takie jak identyfikator pocztowy i adres.Użytkownicy mają możliwość rezygnacji z otrzymywania subskrypcji w dowolnym momencie.

Przetwarzane będą następujące prawa osób, których dane dotyczą:
● Prawo do informacji o gromadzeniu i wykorzystywaniu danych osobowych
● Prawo dostępu do danych osobowych i informacji uzupełniających
● Prawo do sprostowania nieprawidłowych danych osobowych lub ich uzupełnienia, jeśli są niekompletne
● Prawo do usunięcia (do bycia zapomnianym) w pewnych okolicznościach
● Prawo do ograniczenia przetwarzania w określonych okolicznościach
● Prawo do przenoszenia danych, które umożliwia osobie, której dane dotyczą, uzyskanie i ponowne wykorzystanie danych osobowych do własnych celów w ramach różnych usług
● Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania w określonych okolicznościach
● Prawa związane ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji i profilowaniem
● Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (w stosownych przypadkach)
● Prawo do złożenia skargi do Komisarza ds. Informacji

Wykorzystujemy Twoje zarejestrowane dane

● Do celów badawczych i analitycznych, które pomagają nam zrozumieć osobę odwiedzającą nasze strony internetowe i lepiej przygotować się do zaspokojenia potrzeb naszych klientów
● Aby zrozumieć, która część naszej witryny była odwiedzana i jak często
● Aby Cię zidentyfikować zaraz po zarejestrowaniu się na naszej stronie internetowej
● Aby skontaktować się i odpowiedzieć na Twoje pytania
● Aby zapewnić lepszą użyteczność, rozwiązywanie problemów i konserwację witryny

Skutki niepodania danych osobowych

Jeśli nie chcesz podać swoich danych osobowych niezbędnych do przetworzenia zgłoszenia serwisowego, możemy nie być w stanie zrealizować odpowiedniego zgłoszenia serwisowego i powiązanych procesów.

Przechowywanie danych

Dane osobowe nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do realizacji celu określonego w niniejszej polityce prywatności.W pewnych szczególnych okolicznościach, takich jak wymogi prawne lub uzasadnione cele biznesowe, dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami.

Odnośne strony internetowe/portale mediów społecznościowych
Informacje z serwisów społecznościowych

Nasza Witryna zawiera interfejsy umożliwiające łączenie się z witrynami sieci społecznościowych (każdy z nich nazywany jest „SNS”).Jeśli łączysz się z SNS za pośrednictwem naszej witryny, upoważniasz SRS do dostępu, wykorzystywania i przechowywania informacji, które zgodnie z Twoją zgodą SNS może nam przekazać na podstawie Twoich ustawień w tym serwisie SNS.

Będziemy uzyskiwać dostęp do tych informacji, wykorzystywać je i przechowywać zgodnie z niniejszą Polityką.Możesz w każdej chwili odwołać nasz dostęp do podanych w ten sposób informacji, zmieniając odpowiednie ustawienia w ustawieniach swojego konta w odpowiednim serwisie SNS.

Możesz chcieć wziąć udział w różnych wydarzeniach organizowanych przez SRS na platformach mediów społecznościowych.Głównym celem tego hostingu jest ułatwienie i umożliwienie uczestnikom dzielenia się treściami.

Ponieważ SRS nie ma żadnej kontroli nad danymi gromadzonymi na serwerach mediów społecznościowych ani na stronach internetowych osób trzecich, SRS nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo treści umieszczanych przez Ciebie w tych mediach.SRS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia lub zdarzenia związane z takimi przypadkami.

Nasza polityka dotycząca dzieci

SRS rozumie znaczenie ochrony prywatności dzieci.Nasze strony internetowe nie są celowo zaprojektowane do gromadzenia danych osobowych dzieci.

Jeżeli jednak SRS dowie się o niezamierzonym gromadzeniu danych osobowych dzieci bez odpowiedniej zgody rodziców/opiekunów, SRS podejmie niezbędne działania w celu usunięcia danych.

Podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzając Twoje dane osobowe, robimy to za Twoją zgodą i/lub jeśli jest to konieczne do udostępnienia strony internetowej, z której korzystasz, prowadzenia naszej działalności, wywiązania się z naszych zobowiązań umownych i prawnych, ochrony bezpieczeństwa naszych systemów i naszych klientów lub spełnienia innych uzasadnionych interesy SRS zgodnie z opisem w niniejszej Polityce prywatności.

Ma to zastosowanie w każdym przypadku, gdy oferujemy Państwu usługi takie jak:
● Rejestracja użytkownika (jeśli nie podasz, nie będziemy mogli oferować tej usługi)
● Identyfikacja po zarejestrowaniu się na naszej stronie internetowej
● W celach związanych z rekrutacją/innymi zapytaniami związanymi z aplikacją o pracę
● Aby się z Tobą skontaktować i odpowiedzieć na Twoje pytania
● Aby zapewnić lepszą użyteczność, rozwiązywanie problemów i konserwację

Przesyłanie danych i ujawnianie danych osobowych

Ogólnie rzecz biorąc, Europeherb Co., Ltd i jej spółki zależne (w tym SRS) są administratorami danych przetwarzającymi Twoje Dane Osobowe.

Poniższe zasady mają zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy administrator danych przetwarzający Twoje dane osobowe ma siedzibę na terenie EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego):
● Możemy przekazywać Dane Osobowe do krajów spoza EOG stronom trzecim, w tym do krajów, w których obowiązują inne standardy ochrony danych niż te, które obowiązują w EOG.Nasi usługodawcy przetwarzają Twoje dane osobowe w krajach uznanych przez Komisję Europejską za odpowiednie.Aby chronić Twoje dane osobowe, opieramy się na decyzji Komisji Europejskiej lub standardowych klauzulach umownych.

Aby ułatwić zgodne z prawem przekazywanie danych osobowych do spółek stowarzyszonych z SRS i dostawców usług, SRS stosuje standardowe klauzule umowne mające na celu ochronę Twoich danych osobowych.

SRS może ujawnić Twoje dane osobowe:
● SRS lub którykolwiek z jej podmiotów stowarzyszonych
● Sojusznicy biznesowi / partnerstwo
● Autoryzowani sprzedawcy/dostawcy/agenci zewnętrzni
● Wykonawcy

SRS nie udostępnia ani nie sprzedaje Twoich danych osobowych podmiotom trzecim w celach marketingowych, bez uzyskania Twojej uprzedniej zgody, z jakiegokolwiek powodu innego niż cel, dla którego zostały zebrane.

Jeśli jest to wymagane, SRS może ujawnić dane osobowe organom prawnym i regulacyjnym, aby zastosować się do procesów prawnych i zgodnych z prawem żądań organów rządowych i publicznych (w tym w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa), aby egzekwować naszą Politykę prywatności oraz zgodnie z nakazem sądowym nakaz spełnienia.

Polityka Cookie

W SRS rozumiemy, jak ważna jest dla Ciebie Twoja prywatność.Zobowiązujemy się chronić wszelkie udostępniane nam dane osobowe i wprowadziliśmy mechanizmy poprawiające przejrzystość sposobu gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania tych danych.Niniejsza polityka dotycząca plików cookie szczegółowo opisuje, w jaki sposób gromadzone są pliki cookie, gdzie są przechowywane i dlaczego są przetwarzane, kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową lub korzystasz z naszej aplikacji.Należy zauważyć, że niniejszą politykę dotyczącą plików cookie należy rozumieć w powiązaniu z naszą Polityką prywatności.

Czym są pliki cookie i inne technologie śledzenia?

Plik cookie HTTP (zwany także plikiem cookie sieciowym, plikiem cookie Internetu, plikiem cookie przeglądarki lub po prostu plikiem cookie) to niewielki fragment danych wysyłany ze strony internetowej i przechowywany na komputerze użytkownika przez przeglądarkę internetową podczas przeglądania.Inne technologie śledzenia obejmują sygnały nawigacyjne w sieci Web, przezroczyste pliki GIF itp., które działają w podobny sposób i dają ten sam efekt.Te pliki cookie i technologie śledzenia pozwalają naszej witrynie internetowej rozpoznać Cię i zapewnić spersonalizowane korzystanie z Internetu w oparciu o Twoje preferencje wynikające z Twojej wcześniejszej aktywności na naszej stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej.

Do czego służą te pliki cookie i technologie śledzenia?

SRS wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny internetowej, śledząc Twoją aktywność w witrynie w celu identyfikacji Twoich preferencji i zainteresowań.Pliki cookie są również wykorzystywane do ogólnego administrowania siecią oraz do analizy statystycznej wzorców użytkowania i preferencji na naszej stronie internetowej i w aplikacji.SRS nawiązała także współpracę z zewnętrznymi usługodawcami, którzy korzystają z „plików cookie 3P” w celu poprawy komfortu korzystania z naszej witryny.Ci usługodawcy pomagają nam również analizować wzorce użytkowania i przeglądania naszej witryny, aby jeszcze bardziej dostosować naszą witrynę do potrzeb użytkowników.

Cel techniczny

Są to pliki cookie sesji, czyli pliki cookie, które są tymczasowo przechowywane podczas Twojej sesji i są automatycznie usuwane w momencie zamknięcia przeglądarki.Te pliki cookie pomagają naszej witrynie śledzić i zapamiętywać wszelkie Twoje wcześniejsze działania w ramach bieżącej sesji przeglądania, a także zapewniają bezpieczeństwo naszej witryny.

Analiza użytkowania i wykorzystania witryny internetowej

Jeśli nie chcesz podać swoich danych osobowych niezbędnych do przetworzenia zgłoszenia serwisowego, możemy nie być w stanie zrealizować odpowiedniego zgłoszenia serwisowego i powiązanych procesów.

Personalizacja sieci

Należą do nich pliki cookie stron trzecich, które są umieszczane na naszej stronie internetowej.Ich głównym celem jest zbieranie danych o Twojej wcześniejszej aktywności, preferencjach i zainteresowaniach, aby spersonalizować to, co przeglądasz na naszej stronie internetowej podczas kolejnej wizyty.Ze wszystkimi stronami trzecimi podpisano umowy o przetwarzaniu danych w celu ochrony informacji zawartych w plikach cookie i zapobiegania niewłaściwemu wykorzystaniu.Pliki cookie stron trzecich umieszczane na naszej stronie internetowej w celu personalizacji obejmują pliki Evergage, partnerów mediów społecznościowych itp.

Jak mogę wycofać moją zgodę na pliki cookie?

Pliki cookies można usunąć z Twojego urządzenia poprzez zmianę ustawień przeglądarki.Istnieją opcje blokowania lub zezwalania na określone pliki cookie lub otrzymywania powiadomień, gdy plik cookie zostanie umieszczony na Twoim urządzeniu.Masz także możliwość w każdej chwili, w ustawieniach swojej przeglądarki, usunięcia plików cookies umieszczonych na Twoim urządzeniu.Twoje informacje o plikach cookie w celu personalizacji będą śledzone tylko wtedy, gdy zgodzisz się na notatkę w stopce z prośbą o zgodę na naszą politykę dotyczącą plików cookie.
Ta strona może zawierać linki do innych stron.SRS nie ponosi odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności ani zawartość takich Stron internetowych.

Ochrona danych

SRS przyjmuje rozsądne i odpowiednie procedury i praktyki bezpieczeństwa, w tym kontrole administracyjne, fizyczne i technologiczne, aby chronić dane osobowe przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, zmianą lub zniszczeniem.

Jak się z nami skontaktować

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności lub zawartości tej witryny, możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem:

Imię: Suki Zang
E-mail:info@srs-nutritionexpress.com

Zostaw wiadomość:

Napisz tutaj swoją wiadomość i wyślij ją do nas.